महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी कामाची उज्ज्वल परंपरा

स्वयंसेवी कामाची उज्वल परंपरा
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमधे सामाजिक स्वयंसेवी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. एका अर्थानं ह्या क्षेत्रानं महाराष्ट्राचं वैचारिक पुढारपण केलं आहे. हा एक गौरवशाली इतिहास आहे हे खरं, पण पुढे काय होईल सांगता येत नाही.

डिलाईट विद्यापीठ
विस्मृतीत गेलेला काळाचा एक तुकडा ..

Anil Shidore

In politics since 12 years by compulsion.. after spending three decades in social sector, felt that politics could be probably only solution for social change.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store